Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI PROWADZONYCH W KRAINIE KREATYWNOŚCI

 1. Organizatorem zajęć jest Kraina Kreatywności,

                  klientem osoba dorosła przyprowadzająca dziecko na zajęcia

                  uczestnikiem zajęć dziecko będące pod opieką osoby dorosłej, z którą przyszło na zajęcia,

                  Instruktor– osoba prowadząca zajęcia.

 1. Zajęcia odbywają się w Częstochowie, przy ul. Okólnej 84.
 2. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy. Zapisów można dokonywać telefonicznie, mailowo lub poprzez facebooka.
 3. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby z wykupionym karnetem.
 4. Na zajęciach organizowanych dla dzieci i opiekunów, dziecko przebywa pod stałą opieką opiekuna, który bierze za niego pełną odpowiedzialność prawną.
 5. Dziecku biorącemu udział w zajęciach może towarzyszyć jeden opiekun.
 6. Dzieci pozostawione na zajęciach bez opiekunów może odebrać tylko osoba, z którą dziecko przyszło na zajęcia lub inna osoba wskazana przez rodzica w karcie uczestnika zajęć.
 7. Korzystanie z Usług może odbywać się na podstawie:
  1. Jednorazowego biletu wstępu na zajęcia, warsztaty lub inną usługę o charakterze jednorazowym z oferty Organizatora
  2. Karnetu – w przypadku zajęć, warsztatów oraz innych usług świadczonych przez określony czas
 1. Uczestnicy zobowiązani są do używania obuwia zamiennego w czasie korzystania z zajęć.
 2. Opiekunowie mają obowiązek poinformować o stanie zdrowia dziecka i udzielić wszelkich informacji o dziecku mogących mieć wpływ na prawidłowy rozwój dziecka oraz bezpieczeństwo w grupie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na zajęcia dziecku lub opiekunowi, u którego widać symptomy choroby.
 4. Organizator ani instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkie krzywdy wynikające z niedostosowania się klienta lub uczestnika zajęć do Regulaminu oraz zasad wprowadzonych na zajęciach przez instruktora.
 5. Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni przez Klienta.
 7. Organizator ma możliwość zmiany terminu zajęć w ramach dokonanej opłaty za zajęcia (np. choroba prowadzącego zajęcia).
 8. Organizator ma prawo odwołać zajęcia dokonując zwrotu finansowego za nieprzeprowadzone zajęcia.
 9. W przypadku rezygnacji z opłaconego Karnetu Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztu opłaconych usług.
 10. Karnety na 4 wejścia ważne są 5 tygodni (można zgłosić 1 nieobecność do 12 h przed zajęciami). Niewykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejne miesiące i nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 11. W przypadku nieobecności należy ją zgłosić do 12h przed rozpoczęciem zajęć, w przeciwnym wypadku zajęcia zostają uznane za wykorzystane.
 12. Zgłoszenia nieobecności przyjmujemy wyłącznie telefonicznie lub poprzez wiadomość sms pod nr 505474492.
 13. Wykupienie karnetu lub uczestnictwo w pojedynczych zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 14. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw z 2002 roku nr. 101, poz 926 z późn. zmianami oraz do wykorzystania wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach lub materiałach wideo do celów marketingowych.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin zajęć i warsztatów. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wymaga pisemnego aneksu.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć usług w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu i nie wymaga pisemnego aneksu.